Vrouwe Justitia Handboeien

Arrest:

Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1226 (witwassen, vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel, strafvermindering)

In deze zaak waren Dirk Daamen en Ruben Kool de cassatie-advocaten.

Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl:

“Witwassen, art. 420bis Sr. Het middel doet een beroep op de rechtspraak van de HR over in het bijzonder de kwalificeerbaarheid als witwassen van het “verwerven” van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl. ECLI:NL:HR:2014:702 en ECLI:NL:HR:2016:2842). De bewezenverklaring houdt evenwel ook in dat verdachte de hoeveelheden (contant) geld heeft “omgezet” en/of daarvan “gebruik heeft gemaakt” als bedoeld in bedoeld art. 420bis.1 sub b Sr. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat het Hof bij de kwalificatie van het bewezenverklaarde kennelijk geen zelfstandige betekenis heeft toegekend aan het “verwerven” van de geldbedragen, zou de mogelijke gegrondheid van deze klacht niet tot cassatie behoeven te leiden wegens het ontbreken van voldoende belang van verdachte bij deze klacht.”
(bron: Rechtspraak.nl)

Witwassen

De Hoge Raad besteedt in de samenvatting alleen aandacht aan het middel over witwassen. Maar deze klacht heeft uiteindelijk geen succes. Over de problematiek van witwassen van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf heeft collega Hans Schepers al een bericht geschreven: “Nieuwe varianten van witwassen: nieuwe kansen voor het OM, ook voor de verdediging?”

Vervangende hechtenis bij schadevergoedingsmaatregel

Met de andere middelen is de Hoge Raad het wel eens. Daarvan gaat er één over de vervangende hechtenis die is verbonden aan de schadevergoedingsmaatregel. De rechter kan het slachtoffer (benadeelde partij) schadevergoeding toekennen. Die moet de veroordeelde dan betalen. Om de veroordeelde onder druk te zetten te betalen, kan de rechter daarnaast de schadevergoedingsmaatregel opleggen. Dat houdt in dat de staat het slachtoffer helpt de vordering te innen. Daarnaast kan de veroordeelde dan vastgezet worden als hij niet betaalt. Maar in de wet staat een maximum voor de duur van deze vervangende hechtenis. Dat is één jaar, dus 365 dagen. Als er meer schadevergoedingsmaatregelen in één uitspraak worden opgelegd, mag het totaal ook niet meer zijn dan een jaar. En dat gaat vaak mis. Ook in deze zaak had het hof dat over het hoofd gezien. De Hoge Raad kiest er niet voor om het gerechtshof de zaak opnieuw te laten doen. Hij past zelf het aantal dagen aan. Dat scheelt onze cliënt een kleine 200 dagen vervangende hechtenis, mocht hij de schadevergoeding niet kunnen of willen betalen.

Strafvermindering redelijke termijn

De zaak heeft in de cassatiefase te lang geduurd. Dat levert in principe strafvermindering op. Maar die geeft de Hoge Raad alleen als hij ook ingaat op andere klachten die de advocaat heeft ingediend. In deze zaak was dat dus zo. En dat scheelt voor onze cliënt zes maanden gevangenisstraf. Het hof had hem acht jaar opgelegd.

Heb je een lopende cassatieprocedure, zorg er dan voor dat je een advocaat hebt die zich daarin specialiseert. Ben je verwikkeld in een cassatieprocedure? Of wil je advies over je cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

© 2017-2019 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer