fout herstellen in herstelbeslissing

Herstelbeslissingen: wat te doen tegen een herstelvonnis of herstelarrest?

Als de rechtbank of het hof ontdekt dat er een fout zit in het vonnis of arrest, kan dit soms met een herstelbeslissing worden gerepareerd. Maar wat nu als je het niet eens bent met die correctie en je daar pas achter komt als de termijn voor het instellen van hoger beroep of cassatie tegen de oorspronkelijke uitspraak is verstreken? Hierover gaan twee arresten van de Hoge Raad van 7 juli 2020. In sommige gevallen heeft het zin om toch snel hoger beroep of cassatie in te stellen.

De arresten over de herstelbeslissing van 7 juli 2020:

Hoge Raad 7 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1216
Hoge Raad 7 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1217

Samenvatting kernoverwegingen op Rechtspraak.nl:

(Niet te volgen? Geen nood, het wordt hieronder uitgelegd!)
“HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2012:BW1478 m.b.t. de mogelijkheid voor de feitenrechter om een herstelbeslissing te geven.
M.b.t. de mogelijkheid van controle door de rechter in h.b. of cassatie is het volgende van belang. Tegen de herstelbeslissing (of de weigering daarvan) staat geen rechtsmiddel open. Een herstelbeslissing (of de weigering daarvan) heeft evenmin invloed op de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel tegen de (al dan niet herstelde) uitspraak. Indien een herstelbeslissing wordt gegeven, kunnen zich wel bijzondere, de procespartij niet toe te rekenen omstandigheden voordoen die het overschrijden van de termijn voor het instellen van het rechtsmiddel tegen de (herstelde) uitspraak verontschuldigbaar doen zijn. Daaraan kan i.h.b. worden gedacht in het geval dat een herstelbeslissing wordt genomen waarin de uitspraak wordt hersteld met een beslissing waarop de procespartij niet bedacht had hoeven te zijn en de procespartij zo spoedig mogelijk na kennisgeving van die beslissing alsnog een rechtsmiddel tegen de (herstelde) uitspraak instelt. Als een herstelbeslissing betrekking heeft op een kennelijke fout die zich leent voor eenvoudig herstel brengt dat overigens mee dat de procespartij daarop wel bedacht had moeten zijn.”

Herstelbeslissing: een herstelvonnis of herstelarrest om kennelijke fouten te herstellen

Als de rechtbank of het hof uitspraak heeft gedaan, is het volgens de wet klaar. Dan mag aan de uitspraak niets meer veranderd worden. Als er een fout in de uitspraak zit, moet de partij die het daar niet mee eens is maar in hoger beroep (of cassatie) gaan. Maar de Hoge Raad vindt het wat overdreven als er een hele nieuwe procedure gevoerd moet worden als het maar om een klein foutje gaat. Daarom heeft de Hoge Raad de herstelbeslissing mogelijk gemaakt. Daarbij moet het wel gaan om een “kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent”. Het moet dus gaat om een voor iedereen duidelijke fout. De rechter hoeft de procespartijen dan ook niet te vragen hoe zij hier tegenaan kijken. Volgens de Hoge Raad moet de herstelbeslissing worden gemaakt door dezelfde rechters die de uitspraak met fout hebben gemaakt. Tegen de herstelbeslissing zelf kun je geen rechtsmiddel instellen. Dit komt ook al terug in het arrest van de Hoge Raad van 12 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1478.

De zaken:

In de zaken van 7 juli kwam de vraag aan de orde wat je kunt doen als je het niet eens bent met een herstelbeslissing, nu de Hoge Raad heeft bepaald dat je daartegen geen hoger beroep of cassatie kunt instellen.

Wel of geen jeugddetentie?

In de eerste zaak (ECLI:NL:HR:2020:1216) had de rechtbank in het vonnis wel vermeld dat er ook een taakstraf was opgelegd, maar dit niet vermeld in het dictum. Het dictum is het lijstje met beslissingen aan het eind van het vonnis. Dus rees de vraag of de taakstraf nu wel of niet was opgelegd. De rechtbank maakte via een herstelbeslissing duidelijk dat er wel een taakstraf was opgelegd. De rechtbank had in het vonnis trouwens ook al aangegeven de eis van de officier van justitie te volgen. Die had ook gevraagd een (even grote) taakstraf op te leggen. Binnen twee weken na de herstelbeslissing stelde de verdachte hoger beroep in, maar het hof vond dat hij dat binnen twee weken na het oorspronkelijke vonnis had moeten doen. Het hof verklaarde de verdachte daarom niet-ontvankelijk in het hoger beroep. Vervolgens ging hij in cassatie.

Beslissing vordering benadeelde partij ‘vergeten’

In de tweede zaak (ECLI:NL:HR:2020:1217) werd de fout gemaakt door het hof. Die had in het arrest niet beslist over de vorderingen van twee benadeelde partijen (slachtoffers). Die beslissingen werden alsnog opgenomen in een herstelbeslissing. Het hof wees de vorderingen ook nog eens volledig toe. Bovendien legde het hof ook de schadevergoedingsmaatregel op.

Hoge Raad over de herstelbeslissing

De Hoge Raad herhaalt dat je tegen een herstelbeslissing zelf geen hoger beroep of cassatie kunt instellen. Maar hij geeft in deze arresten wel een escape. De herstelbeslissing kan wel een goed excuus zijn waarom je niet eerder (binnen 14 dagen) in beroep bent gegaan tegen de oorspronkelijke uitspraak. Dus je had een goede reden waarom je niet eerder in beroep bent gegaan, dus moet je beroep alsnog behandeld worden. Dat heet verontschuldigbare termijnoverschrijding. Voorwaarde daarbij is wel dat je op de herstelbeslissing niet bedacht had hoeven te zijn. Dan moet het dus een herstelbeslissing zijn waarbij de rechter zich niet aan de hierboven genoemde regels voor herstelbeslissingen heeft gehouden. Anders had je deze moeten zien aankomen. Krijg je dus in je zaak een herstelbeslissing die je niet verwachtte, dan kun je dus het beste zo snel mogelijk alsnog hoger beroep (of cassatie) instellen tegen het oorspronkelijke vonnis/arrest.

Toepassing door de Hoge Raad op herstelbeslissingen in deze zaken

In de eerste zaak vond de Hoge Raad het duidelijk dat de rechtbank een taakstraf had willen opleggen. Daarom wordt het cassatieberoep verworpen.

In de tweede zaak vond de Hoge Raad dat de herstelbeslissing niet door de beugel kon. De verdachte hoefde niet bedacht te zijn op een herstelbeslissing met beslissingen over de schadevergoeding. Daarom haalt de Hoge Raad een streep door de herstelbeslissing. Dat is pech voor de benadeelde partijen, maar goed nieuws voor de verdachte.

Ben jij verrast door een herstelbeslissing in jouw zaak? Of wil je advies over een cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact op met het kantoor. Wij staan je graag te woord.

Lees ook:

Termijn Instellen Cassatie Hoge Raad in Strafzaken: wanneer is cassatie nog mogelijk?


© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer