fbpx
Hoge Raad
Gisteren wees de Hoge Raad een interessant arrest over het voorhanden hebben van kinderporno en het opleggen van de maatregel TBS. Een destijds 37-jarige man uit Nijmegen was door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld wegens het downloaden en verspreiden van zeker 625.000 afbeeldingen en 6.500 video’s met kinderporno. Bij al het beeldmateriaal ging het om kinderen jongeren dan 12 jaar. In ongeveer 20 procent van de gevallen betrof het een kind jonger dan 18 maanden. De man had ook dierenpornografische afbeeldingen in zijn bezit. Voor het voorhanden hebben van dierenporno werd de man in hoger beroep vrijgesproken.

In deze zaak is Justin Luiten de advocaat in hoger beroep en cassatie.

Het arrest:

Hoge Raad 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:116

Achtergrond van de zaak

De hiervoor genoemde Nijmegenaar werd door het gerechtshof veroordeeld voor het downloaden, het in bezit hebben en het (vervolgens) weer delen (met anderen) van kinderporno. Het hof veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden en de maatregel TBS met voorwaarden. In de procedure in cassatie is aangevoerd dat het hof het opleggen van die TBS-maatregel niet goed heeft gemotiveerd. Het hof was van oordeel dat het voorhanden hebben en verspreiden van kinderporno een (kort gezegd) geweldsmisdrijf is.

Het hof oordeelde dat de verdachte…

“een onmiskenbare bijdrage geleverd aan het in stand houden van de markt voor kinderporno, waardoor de vele slachtoffers voor onbepaalde duur buiten hun wil met grove schending van hun lichamelijke integriteit op internet blijven staan en op die manier slachtoffer blijven van door verdachte begane gedragingen.”
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6883

In cassatie werd onder meer deze overweging aangevochten.

Twitterbericht van de Hoge Raad

De rechter die tbs met voorwaarden oplegt moet motiveren dat het gaat om een geweldsmisdrijf met het oog op de maximum duur bij omzetting in tbs met verpleging. Oordeel hof dat voorhanden hebben van kinderporno een geweldsmisdrijf is, is niet begrijpelijk.

De uitspraak

Het arrest van de Hoge Raad is (met name) om twee redenen interessant:

1) tot nu toe hoefde de rechter die de maatregel TBS met voorwaarden oplegde niet te motiveren of het bewezenverklaarde strafbare feit een geweldsmisdrijf was. Justin Luiten voerde in cassatie aan dat de rechter dit wél moet motiveren, zodat van begin af aan duidelijk is of er een maximale duur aan de TBS-maatregel is en van welke duur die maatregel zal zijn. De Hoge Raad gaat hierin mee;

2) in de onderhavige zaak oordeelde het gerechtshof dat het downloaden, bezitten en verspreiden van kinderporno een geweldsmisdrijf. Het gevolg daarvan is dat wanneer de maatregel TBS met voorwaarden wordt omgezet in TBS met dwangverpleging deze onbeperkt in duur kan zijn. De Hoge Raad volgt Justin Luiten in zijn standpunt dat het downloaden en verspreiden van kinderporno géén geweldsmisdrijf is.

De Hoge Raad overweegt dat de verdachte geen handelingen heeft verricht “die onmiskenbaar zijn gericht tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen”.

De Hoge Raad vervolgt:
De instandhouding van de markt voor kinderporno en over de gevolgen die het bezit en de verspreiding van kinderporno in het algemeen hebben voor de slachtoffers daarvan, maakt dit niet anders

Wordt vervolgd…

Wat betekent het voorgaande? De Hoge Raad heeft met deze uitspraak geoordeeld dat de veroordeling van de Nijmegenaar niet in stand kan blijven. De strafzaak moet dus opnieuw worden behandeld door het gerechtshof. De verdachte mag zich wederom verantwoorden ten overstaan van het gerechtshof. Het gerechtshof is bij dat ‘tweede’ hoger beroep wél gebonden aan de uitspraak van de Hoge Raad.

Heb je een lopende cassatieprocedure, zorg er dan voor dat je een advocaat hebt die zich daarin specialiseert. Ben je verwikkeld in een cassatieprocedure? Of wil je advies over je cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

© 2017-2018 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer