Hoge Raad Voorgevel

Hoge Raad vereenvoudigt taalgebruik

De Hoge Raad werkt al zo’n anderhalf jaar aan het project ‘Helder Recht’. Dit project is gericht op heldere, begrijpelijke en goed leesbare uitspraken. De Hoge Raad vindt het belangrijk dat ook mensen die geen rechten hebben gestudeerd de arresten (uitspraken) van de Hoge Raad kunnen begrijpen en wil het taalgebruik daarom verbeteren. Daarom zijn bijvoorbeeld standaardoverwegingen uit arresten onder handen genomen en begint de Hoge Raad belangrijke arresten in complexe zaken met een samenvatting.

Nieuwe tekst standaardoverwegingen

De teksten van de standaardoverwegingen in de uitspraken van de Hoge Raad waarin het cassatieberoep zonder inhoudelijke motivering wordt afgedaan zijn in een begrijpelijker en moderner jasje gestoken. Dat zijn de arresten waarin art. 80a of 81 RO wordt toegepast.

Art. 80a RO: selectie aan de poort

In artikel 80a Wet RO is de ‘selectie aan de poort’ geregeld. Dit betekent dat de Hoge Raad cassatieberoepen al snel na binnenkomst niet-ontvankelijk verklaart als de klachten evident niet tot cassatie kunnen leiden of als een partij evident onvoldoende belang heeft bij haar cassatieberoep.

Voorheen werd dan deze standaardoverweging gebruikt:

“De Hoge Raad is van oordeel dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat de partij die het cassatieberoep heeft ingesteld klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep dan wel omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden. De Hoge Raad zal daarom – gezien art. 80a van de Wet op de rechterlijke organisatie en gehoord de Procureur-Generaal – het beroep niet-ontvankelijk verklaren.”

Dat is inderdaad moeilijk taalgebruik van de Hoge Raad! De nieuwe standaardoverweging:

“De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De procureur‑generaal bij de Hoge Raad heeft de gelegenheid gekregen een advies uit te brengen. De Hoge Raad is tot het oordeel gekomen dat het cassatieberoep duidelijk niet kan slagen. Hij zal daarom gebruikmaken van de mogelijkheid om het beroep zonder verdere motivering niet-ontvankelijk te verklaren (zie artikel 80a van de Wet op de rechterlijke organisatie).
De Hoge Raad verklaart het beroep niet-ontvankelijk.”

Klik hier voor een arrest van de Hoge Raad met deze nieuwe standaardoverweging.

Art. 81 RO: geen nieuwe, juridisch belangrijke vragen

De Hoge Raad past artikel 81 Wet RO toe als het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept. Voorheen gebruikte de Hoge Raad dan deze formule:

“De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.”

Deze tekst is nu vervangen door de volgende tekst:

“De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).”

Klik hier voor een arrest van de Hoge Raad met deze nieuwe standaardoverweging.

Samenvatting aan begin arrest

Een andere methode om de arresten van de Hoge Raad beter leesbaar te maken is het toevoegen van een samenvatting aan het begin van de uitspraak. Daarin staat dan kort en bondig waar de zaak over gaat, hoe de procedure tot nu toe is verlopen en welke vragen in cassatie aan de orde zijn.

Een strafzaak waarin de Hoge Raad dat heeft gedaan is het bekende Passage-proces. Klik hier om naar het arrest te gaan.

Nieuwsbericht op Rechtspraak.nl

Lees via onderstaande link het complete bericht op Rechtspraak.nl:
Uitspraken Hoge Raad zonder inhoudelijke motivering in begrijpelijke(r) taal, Rechtspraak.nl, 10 januari 2020

Rechtsbijstand in cassatie

Zoek je een advocaat voor je cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer