Termijn instellen cassatie in strafzaken

Termijn instellen cassatie beroep in strafzaken

Binnen welke termijn moet je beroep in cassatie aantekenen bij de Hoge Raad, in het strafrecht? In de regel is de cassatietermijn in strafzaken veertien dagen na de uitspraak van het hof. Maar er zijn uitzonderingen. Advocaat en Cassatie Specialist Dirk Daamen legt uit wanneer en hoe je cassatie bij de Hoge Raad instelt!

Tijdig cassatie instellen belangrijk

Cassatie op tijd instellen is erg belangrijk. Als cassatie te laat is ingesteld, ben je namelijk niet-ontvankelijk in het cassatieberoep. De Hoge Raad zal je zaak dan dus niet in behandeling nemen. Ook is dan de uitspraak waartegen je in cassatie wilt al onherroepelijk (definitief) geworden. Dat betekent dat je de straf(fen) die het hof heeft opgelegd al moet ondergaan. Dus is het erg belangrijk te weten wanneer cassatie nog mogelijk is!

Termijn cassatie strafrecht: 14 dagen

De wettelijke termijn voor het instellen van cassatie in strafzaken is veertien dagen. De cassatietermijn voor het strafrecht staat in art. 432 van het Wetboek van Strafvordering. Twee weken is best een korte termijn. Voordat je het arrest van het hof binnen hebt kan er zomaar een week overheen gaan. Dan is er dus nog maar een week van de cassatietermijn over en is haast geboden.

Begin termijn cassatie strafzaken: meestal dag uitspraak

De wet gaat ervan uit dat de termijn ingaat zodra de verdachte weet (of zou moeten weten) van de uitspraak. De cassatietermijn gaat dan ook meestal lopen op de dag dat de einduitspraak is gewezen. Dat is ten eerste het geval als je op de zitting bij het gerechtshof aanwezig bent geweest. Maar ook als de dagvaarding of oproeping voor de (laatste) zitting persoonlijk aan de verdachte is betekend (uitgereikt). Ook als uit iets anders blijkt dat de verdachte wist wanneer de (laatste) zitting was, gaat de termijn dan lopen. Dat is bijvoorbeeld zo als de verdachte een brief naar het hof heeft gestuurd met een verzoek om uitstel van de zitting. En ook als je je op de (laatste) zitting door een advocaat laat verdedigen begint de cassatietermijn van de strafzaak op de dag van de uitspraak.

Wanneer gaat de cassatietermijn in strafzaken later lopen?

Er zijn gevallen waarin iemand niet weet dat er in hoger beroep uitspraak is gedaan. Ook dan kun je nog in cassatie bij de Hoge Raad. Als je niet bij de zitting was en ook niet wist (en hoefde te weten) wanneer die was, gaat de termijn van 14 dagen lopen op het moment dat je van de uitspraak van het gerechtshof op de hoogte raakt (art. 432 lid 2 Sv).

Daarnaast is het mogelijk dat de verdachte eerst niet in cassatie wilde gaan, maar het Openbaar Ministerie dat wel doet. Dan kan het zijn dat de verdacht toch in cassatie wil. Volgens de wet moet het OM de verdachte persoonlijk op de hoogte stellen van het eigen beroep. Vanaf dan heeft de verdachte alsnog veertien dagen om beroep in cassatie in te stellen (art. 433 Sv). Dat heet ‘incidenteel cassatieberoep’.

Als de cassatietermijn later is gaan lopen, kun je ook voordat de termijn officieel is gaan lopen al cassatie instellen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de uitspraak al wel is gedaan.

Cassatietermijn berekenen

De termijn is uitgedrukt in ‘vrije dagen’. Dat betekent dat de termijn van veertien dagen gaat lopen op de dag ná de uitspraak (of na de gebeurtenis, waardoor de verdachte de einduitspraak weet). Dat betekent dat als het hof bijv. op dinsdag uitspraak heeft gedaan, het op de dinsdag twee weken later nog mogelijk is cassatieberoep in te stellen. Het instellen moet wel tijdens de openingstijden van de griffie, dus wie op de laatste dag van de termijn om tien uur ’s avonds nog een volmacht tot het instellen van cassatie naar het gerechtshof stuurt is te laat! De termijn loopt op de dag van de uitspraak officieel nog niet. Maar het beroep kan ook dan al worden ingesteld, vanaf het moment dat het arrest is uitgesproken.

Verschuiven einde termijn voor cassatie: Algemene Termijnenwet

Soms heb je ook langer dan 14 dagen de tijd voor het aantekenen van cassatieberoep. In de Algemene Termijnenwet staat dat je nog één of meer dagen extra krijgt voor het instellen van cassatie als de termijn zou eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Dan wordt de cassatietermijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag (5 mei). Goede Vrijdag geldt ook als feestdag en elk jaar worden ook enkele dagen bij Koninklijk Besluit gelijkgesteld met een feestdag (bijv. brugdagen). In 2018 zijn dat 11 mei en 24 en 31 december, in 2019 31 mei en 27 december.

Meer tijd nodig? Cassatie alvast instellen!

Als je nog wat meer tijd nodig hebt om definitief te beslissen of je de cassatie wilt doorzetten, is ons advies: cassatieberoep toch alvast instellen. Je kunt het beroep namelijk later nog intrekken. Dat kan tot ver in de cassatieprocedure. Zo kun je de definitieve beslissing al gauw een paar maanden uitstellen! Zie voor andere redenen om cassatie in te stellen de pagina over de Cassatieprocedure.

Cassatietermijn verlopen maar een goede reden?

De Hoge Raad is erg streng als het gaat om de termijn van veertien dagen. Toch kan er een goede reden zijn waarom je niet eerder cassatie hebt ingesteld. Het is goed dan alsnog direct cassatie in te stellen. Je advocaat kan dan later in de procedure uitleggen waarom je te laat was. Dan is het maar hopen dat de Hoge Raad je zaak alsnog in behandeling wil nemen! Er zijn wel wat zaken geweest waarin de Hoge Raad clement is geweest. Bijvoorbeeld toen een de verdachte binnen de termijn een gewone brief naar het hof stuurde waarin hij zei dat hij het niet eens was met de uitspraak. De griffier had dit moeten zien als een volmacht en een akte moeten opmaken.

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2004 overwogen dat na overschrijding van de termijn voor het instellen van het rechtsmiddel de niet-ontvankelijkverklaring slechts dan achterwege blijft “indien sprake is van bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden welke de overschrijding van de termijn verontschuldigbaar doen zijn. Daarbij kan worden gedacht aan binnen de beroepstermijn verstrekte ambtelijke informatie waardoor bij de verdachte de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de beroepstermijn op een ander tijdstip aanvangt (…) of aan een zodanige psychische gesteldheid dat in verband daarmee het verzuim tijdig (…) beroep in te stellen niet aan de verdachte kan worden toegerekend” (ECLI:NL:HR:2004:AN8587).

Hoe cassatie instellen? Niet bij Hoge Raad maar bij hof!

Het beroep in cassatie wordt door de Hoge Raad in Den Haag behandeld. Maar het instellen van het cassatieberoep moet op de griffie van het Gerechtshof gebeuren. En wel bij hof waar de zaak in hoger beroep heeft gediend; het hof dus dat de uitspraak die je wilt aanvechten heeft gedaan. Je kunt zelf persoonlijk ter griffie cassatie instellen, maar wij raden aan hiervoor een advocaat in te schakelen. Een advocaat kent precies de regels en kan bijvoorbeeld ook per fax of e-mail beroep in cassatie instellen, wat veel tijd en moeite scheelt.

De griffier maakt vervolgens een akte die moet worden ondertekend. Die akte is de officiële start van de cassatieprocedure. Dit is alleen nog maar de verklaring dat je in cassatie wilt, je hoeft hier nog niet de redenen aan te geven. Dat gebeurt in de cassatieschriftuur, waarvoor verderop in de procedure een nieuwe termijn (van 60 dagen) gaat lopen.

Het is goed te weten dat de bijstand van een advocaat in de strafrechtelijke cassatieprocedure verplicht is. Schakel dus in elk geval na het instellen van het cassatieberoep direct een in cassatie gespecialiseerde cassatie advocaat in!

Hoe lang duurt de cassatie procedure? Lees deze blog!

Wil je in cassatie bij de Hoge Raad of heb je al een lopende cassatieprocedure? Kies dan een advocaat die daarin is gespecialiseerd. Wij geven advies over cassatie en kunnen je verdedigen in de cassatieprocedure! Dirk Daamen is cassatiespecialist. Hij is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer